Ubezpieczenia Komunikacyjne

Ubezpieczenia OC Jasło

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE OC, AC, NNW

Ubezpieczenie OC (Odpowiedzialności Cywilnej) – posiadanie tej polisy w Polsce jest obowiązkowe. Chroni ona przed finansowymi konsekwencjami za materialne szkody na mieniu lub innej osobie wyrządzone przez kierującego pojazdem. Do szkód objętych polisą OC należą śmierć, uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenia ciała, oraz uszkodzenie i utrata mienia. Gwarantuje ona ochronę w sytuacji gdy szkoda wyrządzona dotyczy osób trzecich.

Nawet jednodniowy brak ważnego ubezpieczenia OC powoduje nałożenie na właściciela pojazdu dotkliwej kary pieniężnej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Istotnym jest, abyś kupując samochód sprawdził przy zakupie, czy Ci został on przekazany wraz z obowiązującą polisą OC.
W sytuacji, gdy pojazd nie ma aktualnego ubezpieczenia – skontaktuj się z nami tego samego dnia.

Ubezpieczenie AC (Auto-Casco) – jest ubezpieczeniem dedykowanym kierowcom, chcącym objąć swój pojazd dodatkową ochroną ubezpieczeniową na wypadek kradzieży i uszkodzeń wynikłych na terenie kraju i poza granicami Polski. Polisa AC gwarantuje finansowe zabezpieczenie Twojego pojazdu gdy wina za spowodowaną wypadek leży po Twojej stronie, bądź gdy samochód uległ uszkodzeniu w wyniku działania nieznanego sprawcy.

Będąc posiadaczem ubezpieczenia AC otrzymasz rekompensatę, gdy uszkodzenie wyposażenia lub samego pojazdu nastąpi w sytuacji:

   • kolizji z innym samochodem gdy sam ponosisz winę, lub sprawca jest nieznany,
   • uszkodzeń będących skutkiem zderzenia ze zwierzętami lub przedmiotami,
   • niezależnych od człowieka zdarzeń losowych między innymi powodzi, pożaru itp.,
   • kradzieży auta lub elementów jego wyposażenia,
   • usiłowania kradzieży i uszkodzeń z nim związanych,

Decydując się na polisę AC zwróć uwagę na:

   • określenie właściwej wartości pojazdu, czyli kwoty ubezpieczeniowej,
   • co obejmuje ubezpieczenie tzw. zakres ubezpieczenia – czy obejmuje ono kradzieże, stłuczki.,
   • ile wynosi udział własny tzn. jaka kwota zostanie potrącona w przypadku wypłaty odszkodowania?
   • czy samochód jest wyposażony w niezbędne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe,
   • co wchodzi w zakres wyłączenia ubezpieczenia, czyli sytuacji nie objętych ubezpieczeniem,
   • amortyzację – czy zostaną w trakcie naprawy samochodu użyte części oryginalne, czy zostaną wykorzystane zamienniki,
   • czy ubezpieczenie zawiera dodatkowo pakiet Assistance.

Ubezpieczenie NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) obejmuje szkody, które wynikły w trakcie podróży samochodem, lub jego bieżącej obsługi, zabezpieczając tym sposobem kierowcę oraz jego pasażerów.
Do skutków związanych z użytkowaniem samochodu, będących przedmiotem ubezpieczenia zaliczamy trwały uszczerbek na zdrowiu, rozstrojenie zdrowia, oraz śmierć kierowcy bądź któregokolwiek pasażera.

Ubezpieczenie Assistance – w razie kolizji, kradzieży samochodu, lub jego unieruchomienia zapewnia kierującemu oraz jego pasażerom kompleksową a zarazem komfortową pomoc. Świetnie dopełnia podstawowy pakiet ochrony opartej na OC, AC, NNW. Jest ono dostępne we wszystkich TU w różnych kombinacjach i wariantach dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta w zależności od obszaru na jakim ma być świadczona pomoc, oraz typu ryzyka.

Ubezpieczenie Assistance obejmuje między innymi:

   • naprawę samochodu w miejscu kolizji,
   • dostarczenie benzyny,
   • holowanie pojazdu,
   • wynajem samochodu zastępczego z pokryciem kosztów włącznie,
   • awaryjne otwieranie pojazdu,
   • dostarczenie części zamiennych do auta,
   • transport do miejsca zamieszkania, organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania,
   • pomoc w organizacji opieki nad małoletnimi pasażerami,
   • zapewnienie opieki medycznej dla podróżujących,
   • opiekę nad zwierzętami.

Wyłączenia odpowiedzialność w ubezpieczeniu komunikacyjnym.p

Bardzo istotnym jest, aby dobrze zapoznać się z regulaminem ubezpieczenia, zwłaszcza punktem dotyczącym „Wyłączenia Odpowiedzialności„. Wskazuje on sytuacje, w których ubezpieczyciel jest zwolniony z obowiązku wypłaty odszkodowania.